Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
introvertic
7168 c1db 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
introvertic
0156 4355 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazmora zmora
introvertic
5241 fc11 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viainsomniia insomniia
8743 0ca7 420
Reposted fromtwice twice viasarkastyczna sarkastyczna
introvertic
Kochałem ją, nie za to jak tańczyła z moimi aniołami, lecz za to w jaki sposób dźwięk jej imienia potrafił uciszyć moje demony.
— Christopher Poindexter
introvertic
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagittaara gittaara
introvertic
6119 404f 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianataliana nataliana
introvertic
4090 decb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatosiaa tosiaa
introvertic
3588 80fe 420
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viascorpix scorpix
introvertic
0391 d993 420
Reposted fromkarahippie karahippie viailovegreen ilovegreen
introvertic
introvertic
introvertic
4473 1bfc 420
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viamoai moai
introvertic
2251 fd30 420
6821 c369 420
introvertic
6906 9d50 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialajla lajla
introvertic
3521 eb7d 420
Reposted fromoutline outline viaohmygoditsfloral ohmygoditsfloral
introvertic
3570 0e21 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl